Marie Gidlund
VD, Sweden Food Arena

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Jag kommer att berätta om livsmedelskedjans gemensamma innovations- och forskningsagenda. Under hösten 2019 definierade styrelsen inom Sweden Food Arena fem utmaningar, så kallade missioner, som vi vill ta oss an för att kunna utvecklas till ett hållbart matsystem. Under vintern och våren 2020 har vi sammanställt de kunskapsluckor och behov som företag och branschorganisationer har för att kunna utvecklas till en konkurrenskraftig sektor och med vår agenda kan vi i ett nästa steg gå vidare och aktivt söka samarbeten och medel för att bedriva än mer forskning och innovation inom vår sektor.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Förpackningen är en otroligt viktig del av livsmedlet. Dels är den en budskapsbärare som ska kommunicera kring innehållet. Dessutom ska förpackningen skydda produkten så att hållbarheten bibehålls. Förpackningen ska både vara effektiv och återvinningsbar, hanterbar och snygg. Det är ingen liten uppgift det!

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Vi måste fortsätta utveckla lösningar som är hållbara, dvs förpackningar som fullföljer sin skyddande uppgift och samtidigt är lätta att tillämpa och använda, går att återvinna och har en rimlig kostnad i förhållande till innehållet. Materialval blir än mer viktigt i framtiden och vi behöver bland annat mer forskning på att ta fram material som kan vara i kontakt med livsmedel, tillverkade på ett effektivt sätt med minsta möjliga miljöbelastning.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att liksom i fjol få lyssna till en bredd av talare som belyser ämnesområdet från olika synvinklar så att perspektiven breddas. Vi är många som måste samarbeta för att ta fram goda produkter i snygga och smarta förpackningar som konsumenten sen väljer att köpa, då krävs det både systemtänk och tvärvetenskap.